Sản phẩmĐầu lợn đông lạnh
 (Mã hàng): 29018


Thịt ba chỉ đông lạnh loại A
 (Mã hàng): 25563

Bắp chân lợn, không đầu phi lê, loại E
 (Mã hàng): 21801

Bắp chân lợn
 (Mã hàng): 21131

Bắp chân trước đông lạnh
 (Mã hàng): 27148

Xương ức đông lạnh
(Mã hàng): 29185

Gan lợn tươi
(Mã hàng): 29511
Thịt hàm đông lạnh ít mỡ
 (Mã hàng): 28912


Thịt ba chỉ đông lạnh loại C, không sườn)
(Mã hàng): 25192

Thịt chân giò không xương
 (Mã hàng): 21141

Thịt chân giò đông lạnh
(Mã hàng): 21036

Bắp chân trước
 (Mã hàng): 27141

Xương sống đông lạnh
 (Mã hàng): 29326

Tim lợn đông lạnh
(Mã hàng): 29542

Thịt vai đông lạnh 4D
 (Mã hàng): 22092

Thịt thái miếng 70/30
 (Mã hàng): 27576

Thịt bắp đông lạnh
 
(Mã hàng): 21137

Thịt chân giò sau
(Mã hàng): 27208

Chân trước đông lạnh
 (Mã hàng): 29448

Mỡ lợn đông lạnh
 (Mã hàng): 28153

Mỡ lưng đông lạnh
(Mã hàng): 28032